Foto: Claudio Fanchi. Télam.

Foto: Claudio Fanchi. Télam.